Home » [NEW] “เทคนิคการวางแผนภาษี” ให้ได้ประโยชน์สูงสุด…สำหรับ ‘มนุษย์เงินเดือน-ผู้มีอาชีพอิสระ-ผู้ประกอบการ’ | ดึง เงิน คืน 12call – Uptechitalia

[NEW] “เทคนิคการวางแผนภาษี” ให้ได้ประโยชน์สูงสุด…สำหรับ ‘มนุษย์เงินเดือน-ผู้มีอาชีพอิสระ-ผู้ประกอบการ’ | ดึง เงิน คืน 12call – Uptechitalia

ดึง เงิน คืน 12call: คุณกำลังดูกระทู้

หรือแปลได้ว่า “….ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน นอกจากความตาย และภาษี”
กรณีการจัดเก็บภาษีโดยรัฐสำหรับประเทศไทยนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เพียงแต่จะจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาผู้ที่มีรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี, กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งอีกด้วย
บ่อยครั้งเรามักได้รับคำถามจากบุคคลที่มีรายได้ประจำว่า มีวิธีการอย่างไรที่สามารถประหยัดภาษีได้ หรือกรณีมีงบประมาณการออมที่จำกัด จะเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยทางเลือกใดจะเหมาะสม สำหรับบทความนี้ผู้เขียนมีเทคนิคการวางแผนภาษีมาแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ ดังนี้ค่ะ

1) เทคนิคการวางแผนภาษี…สำหรับ “มนุษย์เงินเดือน”

สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนั้น การจะวางแผนภาษีได้ดี หรือ มีแนวทางใดที่จะประหยัดภาษีได้นั้น ก่อนอื่นควรจะต้องเข้าใจหลักการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาก่อน กล่าวคือ

โดยเมื่อจ่ายเงินได้ บริษัทผู้จ่ายเงินได้ จะทำการ ‘หักภาษี ณ ที่จ่าย’ และผู้มีเงินได้ สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ไปหักออกจากจำนวนภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย และยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ ทั้งนี้ “มนุษย์เงินเดือน” สามารถพิจารณาวางแผนภาษี ได้ดังนี้

  • พิจารณาถึงทางเลือกการหักค่าใช้จ่าย เช่น สำหรับเงินได้พึงประเมิน ประเภท 40(5) เช่น ค่าเช่าคอนโด ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 30 หรืออาจเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควร (ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารประกอบการหักค่าใช้จ่ายตามจริงดังกล่าว) เป็นต้น

  • พิจารณาว่าการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น การลดหย่อนบุตรและบุพการี ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, เบี้ยประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, เบี้ยประกันสุขภาพบุพการี, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

           
“ทั้งนี้ควรพิจาณา ‘กระแสเงินสดคงเหลือ’ที่สามารถออมได้จริง กล่าวคือ มีกระแสเงินสดคงเหลือรายปี (รายรับ – รายจ่าย) เพียงพอสำหรับการออม”

  • กรณีที่กระแสเงินสดเหลือไม่พอสำหรับการออม ผู้มีเงินได้ “ไม่ควรไปกู้” ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อมาออม เพราะอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล อาจสูงกว่าอัตราภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องชำระ

  • ควรศึกษา “เงื่อนไขของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี” ของผลิตภัณฑ์การลดหย่อนภาษี กรณีผิดเงื่อนไข ผู้มีเงินได้จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษี และยังต้องเสียภาษีสำหรับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมาแล้วด้วย

  • “บริหารภาษี” ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน เพื่อเป้าหมายต่างๆ กล่าวคือกรณีที่ผู้มีเงินได้ ต้องการออมปีละ 600,000 บาทต่อปี สามารถออมผ่านการซื้อ SSF, RMF หรือประกัน นอกจากผู้มีเงินได้จะสามารถมีเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณยังสามารถนำเงินภาษีคืนไปลงทุนต่อได้ด้วย

  • กรณีเงินได้ประเภทเงินปันผล โดยได้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ไปแล้ว ผู้ได้รับเงินปันผลมีสิทธิเลือกเสียภาษี คือ จะไม่นำเงินปันผลมารวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลประจำปี หรือใช้วิธี ‘เครดิตภาษีเงินปันผล’ (นำเงินปันผลมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีสำหรับปีและขอเครดิตภาษีเงินปันผล) ทั้งนี้ ผู้ได้รับเงินปันผลควรคำนวณเพื่อเลือกใช้วิธีที่มีภาระภาษีต่ำกว่า

See also  วิธียกเลิกโปรโมชั่น AIS ล่าสุด สามารถทำได้จริง | ยกเลิก wifi ais

เช่น กรณีผู้เสียภาษีมีเงินเดือนรวม 1,000,000 บาท และมีรายได้เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ กรณีรายได้เงินปันผลที่ได้รับน้อยกว่า 2,600,000 บาทผู้เสียภาษีควรเลือกใช้วิธีเครดิตภาษีเงินปันผล ซึ่งจะทำให้เสียภาษีน้อยกว่า เนื่องจาก กรณีไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณ จะต้องเสียภาษีรวม 341,200บาท (คำนวณจากภาษีจากเงินเดือน 81,200[1] + ภาษีถูกหักณ ที่จ่าย 10%เท่ากับ 260,000บาท) แต่ถ้านำเงินปันผลมารวมและใช้เครดิตภาษี จะมีภาษีรวมเพียง 339,300บาทเท่านั้น

  • แจ้งรายละเอียดกับฝ่ายบุคคลของบริษัทผู้จ่ายเงินได้ สำหรับรายการหักลดหย่อนต่างๆ เพื่อลดจำนวนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเมื่อได้รับเงินได้

  • กรณีที่ผู้มีเงินได้ถูกหักภาษีไว้เป็นจำนวนที่มากกว่า ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระสำหรับปีนั้น ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถขอคืนภาษีจากทางกรมสรรพากรได้ ผู้มีเงินได้สามารถรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นภาษีโดยเร็ว เพื่อนำเงินภาษีที่ได้รับคืน มาลงทุนต่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติม

2) เทคนิคการวางแผนภาษี…สำหรับ “ผู้มีอาชีพอิสระ”

กรณีผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ โดยภาษีที่ถูกหักไว้ดังกล่าว ผู้มีอาชีพอิสระสามารถนำมาหักออกจากภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย ทางผู้เขียนมีเทคนิคการบริหารภาษีและการเงินที่ผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ทำประมาณการเงินได้สุทธิและประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย ทั้งนี้เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมในระหว่างปี รวมถึงคำนวณเงินที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เหมาะสม
2.2 สำรองเงินกรณีที่มี ภาษีที่ต้องชำระสำหรับปีภาษี มากกว่าจำนวนถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเพื่อมาชำระภาษี
2.3 พิจารณารูปแบบการประกอบธุรกิจ เช่น กรณีที่เงินได้สุทธิเกิน 5 ล้านบาท อาจพิจารณาจดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 20 และกรณีมีรายรับจากการให้บริการเกิน 1,800,000 บาท จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

3) เทคนิคการวางแผนภาษี…สำหรับ “ผู้ประกอบการ”

กรณีประกอบการในรูปบริษัท ซึ่งจะเสียภาษีจากกำไรสุทธิทางภาษี (คำนวณจาก รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย) คูณอัตราภาษีร้อยละ 20 (หากเป็นบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อัตราภาษีจะลดลง โดยเป็นอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ ยกเว้นกำไรสุทธิ 300,000 แรก ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000บาท จะเสียภาษีร้อยละ 15 และเสียภาษีร้อยละ20 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 3,000,000บาท
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาวางแผนภาษีและการบริหารการเงิน ได้ดังนี้
3.1 พิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ หากเข้าเป็นกิจการเป้าหมาย สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”
3.2 พิจารณา การ หักค่าใช้จ่ายที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปกติ เช่น รายจ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจ้างผู้สูงอายุ จ้างคนพิการ จ้างนักศึกษาทำบัญชี เป็นต้น
3.3 การซื้อทรัพย์สิน หรือการเช่าทรัพย์สิน เนื่องจากการซื้อทรัพย์สิน บริษัทจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในรูปค่าเสื่อมราคา เช่น ตัดเป็นรายจ่าย 5ปี เป็นต้น ทางบริษัทสามารถพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการหักค่าใช้จ่ายในรูปค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หรือ ค่าเช่า กรณีเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
3.4 การตั้งเงินเดือนกรรมการในระดับที่เหมาะสม จากการให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ บ่อยครั้งที่พบว่า มีการตั้งเงินเดือนสำหรับกรรมการในอัตราที่ไม่เหมาะสม เช่น ตั้งเงินเดือนกรรมการต่ำเกินไป ส่งผลให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทมากขึ้น เป็นต้น
“กรณีเงินเดือนกรรมการ บริษัทสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ ในขณะที่กรรมการ สามารถนำเงินได้นั้นมาเสียภาษีบุคคลธรรมดา โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่างๆ ได้ ดังนั้น ทางผู้ประกอบการจึงควรพิจารณากำหนดระดับเงินเดือนที่เหมาะสม”
3.5 การแยก “บัญชีส่วนตัวกรรมการ” ออกจาก “บัญชีของบริษัท” บ่อยครั้งที่พบว่าจากการที่บริษัทไม่ตั้งเงินเดือนกรรมการ หรือตั้งในระดับที่ต่ำเกินไป ทำให้กรรมการดึงเงินจากบริษัทออกไป โดยที่ไม่มีเอกสารประกอบการจ่ายที่เหมาะสม ดังนั้น กรณีที่ไม่มีเอกสารประกอบการจ่าย รายจ่ายดังกล่าวไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี ส่งผลให้บริษัทต้องเสียภาษีมากขึ้น
“การแยกบัญชีกรรมการออกจากบัญชีบริษัทแล้ว นอกจากจะไม่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีสรรพากรแล้ว ทางผู้ประกอบการ สามารถนำเงินเดือนและค่าตอบแทนจากบริษัท มาวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับเป้าหมายสำหรับตนเองและครอบครัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
โดยสรุป “ภาษี” ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย ไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ หากว่าเรามี “การวางแผนภาษี” ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกกฎหมาย เพื่อให้ประหยัดภาษีได้สูงสุด เราก็จะมีเงินออมมากขึ้น เมื่อมีเงินออมมากขึ้น ก็สามารถนำเงินออมมาบริหารลงทุนให้ได้ดอกผลเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นนั่นเอง
ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected] , สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpage และ www.tfpa.or.th

See also  รีวิว iPhone 11 ลดเยอะอีกแล้ว เครื่องศูนย์ไทยลดราคาจัดเต็ม โปรใหม่ราคาใหม่ ซื้อตอนนี้คุ้มมาก | ราคาไอโฟน11 ais เครื่องเปล่า
[1]หมายเหตุ : การคำนวณภาษีสำหรับเงินเดือน 1,000,000บาท มีการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามกฎหมาย 100,000บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000บาท และเงินสมทบประกันสังคม 9,000บาท

[Update] Refund ขอเงินคืนจากแอปพลิเคชั่น เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ | ดึง เงิน คืน 12call – Uptechitalia


แก้ไข ( มือถืกขึ้นไม่ใด้ลงทะเบียนในเครือข่าย )ด้วยตัวเองง่ายๆ


See also  รีวิวแกะกล่อง iPhone 8 plus | เครื่องศูนย์ vs เครื่องไทย ลดราคาเยอะ อะไรที่ต่างกันบ้าง มาดูกันเลย | iphone th

มาร่วมเป็นครอบครัวนายช่างจนใด้ที่ facebook https://www.facebook.com/Easymobileby%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%99101488968004762/?modal=admin_todo_tour

ถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านไหน มีปัญหาเรื่องการปลดล็อครุ่นต่างๆๆ หรือเครื่องของเพื่อนๆๆติดล็อคหน้าจอ หรือ ล็อคgoogle ล็อค gmail และปัญหาต่างๆที่ต้องมีการแกะซ่อม
ผมทำช่องแยกต่างหากไว้ เพื่อนๆๆเข้าไปดูได้นะครับ
กำลังพยายามทำคลิป และพยายามให้ครบทุกรุ่นครับ
ให้เพื่อนๆๆไปดูที่ช่องนี้นะครับ
About unlocking the device
This channel
https://www.youtube.com/channel/UC0oPtpzYmEaMcPzI0zseWg?sub_confirmation=1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แก้ไข ( มือถืกขึ้นไม่ใด้ลงทะเบียนในเครือข่าย )ด้วยตัวเองง่ายๆ

วิธีแก้ปัญหาโทรเข้า-โทรออก \”ขึ้นยังไม่ลงทะเบียนหรือเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน\”/นายช่างจน


มาร่วมเป็นครอบครัวนายช่างจนใด้ที่ facebook https://www.facebook.com/Easymobileby%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%99101488968004762/?modal=admin_todo_tour
อุปกรณ์มือถือหรือมือถือ สามารถเลือกซื้อใด้ที่นี่ https://c.lazada.co.th/t/c.bVw3Sm?url=
ติดตามชีวิตบ้านๆ ช่องแม่แตงบ้านนา บ้านนายช่างจนเอง https://www.youtube.com/channel/UCwlMG_rNeRD2ITQv9yFOk8A/videos?view=0\u0026sort=p\u0026flow=grid
https://www.blockdit.com/pages/5ffd20aeb130e10cddd6a439

ถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านไหน มีปัญหาเรื่องการปลดล็อครุ่นต่างๆๆ หรือเครื่องของเพื่อนๆๆติดล็อคหน้าจอ หรือ ล็อคgoogle ล็อค gmail และปัญหาต่างๆที่ต้องมีการแกะซ่อม
ผมทำช่องแยกต่างหากไว้ เพื่อนๆๆเข้าไปดูได้นะครับ
กำลังพยายามทำคลิป และพยายามให้ครบทุกรุ่นครับ
ให้เพื่อนๆๆไปดูที่ช่องนี้นะครับ
About unlocking the device
This channel
https://www.youtube.com/channel/UC0oPtpzYmEaMcPzI0zseWg?sub_confirmation=1
มือถือโทรเข้าโทรออกลงทะเบียนหรือเครือข่ายเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานนายช่างจน

วิธีแก้ปัญหาโทรเข้า-โทรออก \

แก้ซิมการ์ด ขึ้นโทรฉุกเฉิน ไม่เจอเครือข่าย v.2020


แก้ซิมการ์ด ขึ้นโทรฉุกเฉิน ไม่เจอเครือข่าย v.2020

การดึงเงินคืนกรณีเติมเงินผิดเบอร์


การดึงเงินคืนกรณีเติมเงินผิดเบอร์

วิธีโอนเงินในซิมเข้าธนาคาร


ลิ้งเข้าเพจ
https://www.facebook.com/SSSWallet/

รับซื้อค่าโทร รับแลกค่าโทร
เครือข่าย AIS dtac ทรู
รับไม่อั้น 🙏🙏🙏🙏🙏😎😘😁😁
รับซื้อค่าโทรais รับซื้อค่าโทรdtac
เปิด24ชม ไม่อั้น วิธีโอนเงินซิม
รับแลกค่าโทรเป็นwallet เงินในซิม
เอาเงินในซิมดีเเทคเข้าธนาคารยังไง
มีเงินในซิมเยอะ
อยากแลกเงินในโทรศัพเป็นเงินในบัญชีธนาคารครับ
AISเข้าtruemoneywallet
มีเงินในซิมเยอะอยากเอาเข้าบัญชีครับ
โอนเงินเข้าบันชีธนายังไง
ต้องการแลกค่าโทรเป็นเข้าบัญชีครับ
มีเงินในซิมอยากดึงใส่บัญชี
เเลกเงินสดได้ไหม
จะเอาเงินในเบอร์เข้าบัญชี2563
อยากเปลี่ยนเงินโทรศัพท์เป็นเงินwallet
มีวิธีเอาค่าโทรใส่บชธนาคารได้ปะคะ
อยากแรกเงินค่าโทรเข้าบัญชีธนาคาร
ต้องการเงินในโทรศัพท์เข้าธนาคาร
แลกค่าโทรเป็นเงินสดยังไงคับ

วิธีโอนเงินในซิมเข้าธนาคาร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ดึง เงิน คืน 12call

Leave a Reply

Your email address will not be published.