Home » [NEW] AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน HR | ร้องเรียน ais – Uptechitalia

[NEW] AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน HR | ร้องเรียน ais – Uptechitalia

ร้องเรียน ais: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน  HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 สะท้อนความสำเร็จด้านการ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และความท้าทายของสถานการณ์ในโลกธุรกิจที่องค์กรต้องเผชิญ บุคลากรกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญขององค์กรที่จะนำพาเป้าหมายขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ AIS ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เอื้อต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่พร้อมกับการส่งมอบคุณค่า ด้วยแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้ AIS ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International (BMI) ประเทศมาเลเซีย

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS “เรารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 หรือ องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพราะรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ AIS เป็นองค์กรที่น่าทำงานและตอบโจทย์ความหลากหลายของบุคลากรในทุกเจนเนอเรชัน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามหล่อหลอมให้คน AIS เป็นคนที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ด้วยการใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองบนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง LearnDi ของ AIS Academy ที่ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงาน องค์กร และสังคมในอนาคต”

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่ององค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 ที่พิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment (TEAM) แบ่งเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (CORE ; Collective Organization for Real Engagement) ประกอบด้วย วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ความมีศักยภาพขององค์กร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน

2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน (SELF ; Heart, Mind & Soul) ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและ พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

3. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (GROUP ; Think, Feel & Do) การตระหนักรู้ร่วมกัน การมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน และการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นางสาวกานติมา กล่าวในตอนท้ายว่า “จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานด้าน HR ของ AIS ในทุกด้าน มากไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลในการส่งมอบคุณค่าที่เข้าใจความแตกต่างที่มีความหลากหลายของทุกคนในองค์กร สร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการทำงานที่สร้าง Work Life Integration ให้เกิดขึ้นได้ โดยยึดแนวคิด FIT FUN FAIR ที่ให้ความสำคัญกับการมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน พร้อมๆ ไปกับการมีสุขภาพที่ดี สนุก มีความสุข คิดบวกกับทุกความท้าทาย และ มีความเท่าเทียม ยอมรับและเปิดใจ ทั้งหมด คือหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้พนักงานทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันคือ สู่การเป็น The Most Admired Digital Life Service Provider”

[NEW] AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน HR | ร้องเรียน ais – Uptechitalia

AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 3 ปีซ้อน  HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 สะท้อนความสำเร็จด้านการ

See also  เฉินหลง วิ่งระเบิดฟัด ดูหนังออนไลน์ HD | ดูทีวีออนไลน์29

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และความท้าทายของสถานการณ์ในโลกธุรกิจที่องค์กรต้องเผชิญ บุคลากรกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญขององค์กรที่จะนำพาเป้าหมายขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ AIS ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เอื้อต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่พร้อมกับการส่งมอบคุณค่า ด้วยแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้ AIS ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียอีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International (BMI) ประเทศมาเลเซีย

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS “เรารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 หรือ องค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพราะรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ AIS เป็นองค์กรที่น่าทำงานและตอบโจทย์ความหลากหลายของบุคลากรในทุกเจนเนอเรชัน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามหล่อหลอมให้คน AIS เป็นคนที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ด้วยการใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองบนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง LearnDi ของ AIS Academy ที่ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงาน องค์กร และสังคมในอนาคต”

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่ององค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 ที่พิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment (TEAM) แบ่งเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (CORE ; Collective Organization for Real Engagement) ประกอบด้วย วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ความมีศักยภาพขององค์กร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน

2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน (SELF ; Heart, Mind & Soul) ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและ พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

3. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (GROUP ; Think, Feel & Do) การตระหนักรู้ร่วมกัน การมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน และการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นางสาวกานติมา กล่าวในตอนท้ายว่า “จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานด้าน HR ของ AIS ในทุกด้าน มากไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลในการส่งมอบคุณค่าที่เข้าใจความแตกต่างที่มีความหลากหลายของทุกคนในองค์กร สร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับการทำงานที่สร้าง Work Life Integration ให้เกิดขึ้นได้ โดยยึดแนวคิด FIT FUN FAIR ที่ให้ความสำคัญกับการมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน พร้อมๆ ไปกับการมีสุขภาพที่ดี สนุก มีความสุข คิดบวกกับทุกความท้าทาย และ มีความเท่าเทียม ยอมรับและเปิดใจ ทั้งหมด คือหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้พนักงานทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันคือ สู่การเป็น The Most Admired Digital Life Service Provider”


สอนการยื่นเรื่องร้องเรียนกสทชออลไลน์ V2K


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สอนการยื่นเรื่องร้องเรียนกสทชออลไลน์ V2K

พลาดมากหากมา Las Vegas แล้วไม่ไปที่เหล่านี้ | 🇺🇲 VLOG | Gowentgo


พลาดมากหากมา Las Vegas แล้วไม่ไปที่เหล่านี้
| 🇺🇲 VLOG | Gowentgo
(For english subtitle press CC.)
• Las Vegas หนึ่งในเมืองชื่อดังระดับโลก
ที่พูดมาหลายๆคนน่าจะรู้จักนี่คือ
ที่ที่นักแสวงโชค ต่างหลั่งไหลเข้ามา
แต่วันนี้เราจะไม่เสนอในมุมนั้น
เพราะเราจะพาไปดูว่าลาสเวกัสเอง
ก็มีที่เที่ยวถึงๆที่หลายๆคนอาจจะรู้
แล้วหรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้

See also  [NEW] AIS PLAY (App ดูหนัง รายการทีวีบนมือถือจากเอไอเอส) | aistv - Uptechitalia

.
00:00 เปิดรายการ
01:20 Route66
02:04 Las Vegas
03:36 Bally’s Las vegas
04:46 Ramen Ya
05:26 Valley of Fire State Park
09:58 Hoover Dam
14:08 Gangnam Asia BBQ Dining
15:41 seven magic mountain
16:08 ปิดรายการ

.
Credit
Producer : Bas
Creative : Patt , M , Linen
Edit : Meng
Video : Bas

.
Camera Gear
Osmo2
Sony A7C

.
Music
cant stop rockin by custommelody Artlist
can you dig it by duffmusiq Artlist
change the mood instrumental version by above envy Artlist
cheesecake instrumental version by ofer koren Artlist
dreaming lucifer instrumental version by dan ayalon Artlist
fly with me instrumental version by anthony lazaro Artlist
froggy fraud adventure by t. bless Artlist
im tired of being a lamb instrumental version by van stee Artlist
moving on instrumental version by jay denton Artlist
outlaw rockers by custommelody Artlist
piggyback instrumental version by dan pundak Artlist
restless rebels by evert z Artlist
the chase by aves Artlist
Las Vegas America
gowentgo 20TV

พลาดมากหากมา Las Vegas แล้วไม่ไปที่เหล่านี้  | 🇺🇲 VLOG | Gowentgo

เที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี 14 วัน ช่วงโควิดใช้เงินกี่บาท ไปไหนบ้าง​ เข้าออกประเทศยังไง​ | Vlog


เที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี 14 วัน ช่วงโควิดใช้เงินกี่บาท ไปไหนบ้าง​ เข้าออกประเทศยังไง​ | Vlog
(For english subtitle press CC.)
• นี่คือแผนการเดินทาง​ ช่วงเดือน​ พฤศจิกายน​
ที่ผ่านมา​ รวม​ 14 วันกับการไปเที่ยว​
ฝรั่งเศส​ อิตาลี​ หลักๆวันนี้จะมาเล่า
แผนการเดินทางให้ฟัง​ ว่าไปไหนมาบ้าง​
ใช้เงินเท่าไหร่​ มีขั้นตอนเข้าออกประเทศยังไงบ้าง​ ยุ่งยากมั้ย

0:00 เปิดรายการ
1:31 วางแผนการเดินทาง
2:52 เริ่มเดินทางวันแรก
10:30 เดินทางกลับ
10:50 ลงทะเบียน Test And Go
11:58 สรุปค่าใช้จ่าย

.
Credit
Producer : Bas
Cretive : M , Patt
Edit : Xen
VIdeo : Bas , M , Jade

.
Camera Gear
Sony A7C
Sony A7siii
Osmo Pocket

See also  ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ที่มีความเป็นมงคล | เลขรวมมือถือ

.
Music
feelthebeat(feat.kikisteward) by wesharris Artlist.mp3
sunshinedreamer by kicktracks Artlist.mp3
midnightloversinstrumentalversion by kicktracks Artlist
satisfiedwithmeinstrumentalversion by brotherjoseph Artlist.mp3
lastnightinstrumentalversion by brotherjoseph Artlist.mp3
สรุปค่าใช้จ่ายยุโรป ฝรั่งเศส​ อิตาลี
gowentgo 20TV

เที่ยวฝรั่งเศส อิตาลี 14 วัน ช่วงโควิดใช้เงินกี่บาท ไปไหนบ้าง​ เข้าออกประเทศยังไง​ | Vlog

เนินมะปราง​ พิษณุโลก​ หมู่บ้านกลาง​หุบเขา | VLOG​ | Gowentgo


เนินมะปราง​ พิษณุโลก​ หมู่บ้านกลาง​หุบเขา
| VLOG​ | Gowentgo
(For english subtitle press CC.)
• ไม่รู้ว่าที่นี่จะเรียกว่าอันซีนได้ไหม
แต่นี่คือหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยมากๆ
แล้วอยู่กลางหุบเขาที่จังหวัดพิษณุโลก
ที่นี่มีชื่อว่า เนินมะปราง
• ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งที่ที่มีวิวที่สวยมากที่สุด
ในประเทศไทยช่วงเย็นๆเราจะสามารถเห็น
ค้างคาวนับล้านตัวบินออกมาหากินจากถ้ำ
และเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักที่นี่

0:00 เปิดรายการ
1:28 เขาล่องเรือตาหมื่น
3:17 บ้านมุง
4:08 โฮมสเตย์บ้านป้านุช
5:12 นั่งรถเที่ยวรอบชุมชน
5:43 ถ้ำนางสิบสอง
6:47 ถ้ำหลวงพ่อบุญมี
7:08 นั่งรถชิลล์ๆ
7:35 แคมป์หมาบ้าใจดี
9:11 เขาสามกษัตริย์
9:38 กลับที่พัก
10:18 จุดชมค้างคาว
11:13 ครัวไม้เก่า
11:25 เช้าวันใหม่
12:01 สรุปทริป

.
Credit
Producer : Bas
Creative : M, Patt, Linen
Edit : Auwiaom
Video : M, Jess, Bas

.
Camera Gear
Sony ZVE10
Sony A7R3
Sony A7S3
Dji Osmo2
Marvick Air2

.
Background Music
electrichead by alexgrohl Artlist
cheesecakeinstrumentalversion by oferkoren Artlist
chickencoop(ft.riverlume) by spearfisher Artlist
banjodance(ft.riverlume) by spearfisher Artlist
piggybacknoleadvocals by danpundak Artlist
morewearetogetherinstrumentalversion by energyplus Artlist
rattrapinstrumentalversion by energyplus Artlist
yourstories by leva Artlist
onmyway by ramol Artlist
irishmountains by benwinwood Artlist
dandelionwineinstrumentalversion by clairekelly Artlist
thingsthatmakeyougohmm by royyoung Artlist
absolutelycool by balloonplanet Artlist
เนินมะปราง พิษณุโลก
gowentgo 20TV

เนินมะปราง​ พิษณุโลก​ หมู่บ้านกลาง​หุบเขา | VLOG​ | Gowentgo

รายการ กฎหมายน่ารู้ : การบังคับใช้กฏหมายใน \”หมู่บ้านจัดสรร\”


รายการ กฎหมายน่ารู้ \r
จะพาไปคุยเกี่ยวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย
ออกอากาศทุก วันเสาร์ อาทิตย์ 15.0015.30 น. \r
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV\r
• กล่องรับสัญญาณ PSI 203 / Gmmz 140 / \r
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES\r
POLICE TV Website : http://www.policetv.tv\r
Facebook : https://www.facebook.com/policetv.tv\r
POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทีวีตำรวจ กฏหมายน่ารู้ หมู่บ้านจัดสรร

รายการ กฎหมายน่ารู้ : การบังคับใช้กฏหมายใน \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGame

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ร้องเรียน ais

Leave a Reply

Your email address will not be published.