Home » [Update] | เบอร์ โทร เอ ไอ เอ ส สํา นักงาน ใหญ่ – Uptechitalia

[Update] | เบอร์ โทร เอ ไอ เอ ส สํา นักงาน ใหญ่ – Uptechitalia

เบอร์ โทร เอ ไอ เอ ส สํา นักงาน ใหญ่: คุณกำลังดูกระทู้

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

 

 จุดเริ่มต้นกับ Apple     เราเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในนามบริษัท เอส พี วี บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน     3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นหลัก ด้วยความความมุ่งมั่น และทุ่มเท โดยเน้นการให้บริการหลังการขาย ทำให้ได้     รับรางวัล The Best Apple Dealer in Thailand จากบริษัท Apple Far East จำกัด ในปี 2534 บริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้ากลุ่มบริษัท     โฆษณาหนังสือพิมพ์ สํานักพิมพ์ หน่วยงานราชการ โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้บริษัทฯ มียอดขายสูงที่สุดใน     บรรดาตัวแทนจําหน่ายทั้งหมดใน ประเทศไทยมาโดยตลอดจากการความมุ่งมั่น และทุ่มเททำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้     จดทะเบียนบริษัทใหม่ ในนามบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท และสรรหาทีมงานที่แข็งแกร่งเข้ามา     เสริมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 เริ่มต้นร้านค้า Apple     เริ่มต้นกับร้านค้า Apple สาขาแรกในปี 2537 ในนามร้าน MiniMac ที่พันทิพย์พลาซ่า ต่อมาเปิดสาขาที่ 2 ในนามร้าน Apple Centre ที่ห้าง IT Mall     Fortune ในปี 2542 และเปิดสาขาที่ 3 ในนามร้าน Mac Studio ในปี 2546 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อร้าน MiniMac เป็น iShop ร้าน Apple Centre      เป็น iBeat by SPVi และร้าน Mac Studio เป็น iStuidio by SPVi และเป็นจุดเริ่มต้นร้าน iStudio by SPVi และ iBeat by SPVi สาขาต่อๆ มา      ซึ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามความนิยมในสินค้า Apple

 

 การบริการหลังการขาย     ด้วยความตั้งใจในการดูแลลูกค้า ประกอบกับสร้างความมั่นใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ Apple ให้กับลูกค้า จึงได้เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar      ที่ห้าง IT Mall Fortune ในปี 2546 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการ และอะไหล่แท้     ตามมาตรฐานของ Apple ด้วยช่างที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Apple และเปิดสาขาต่อมาที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในปี 2551

 

 การเข้าสู่ตลาดการศึกษา     ในปี 2551 ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดการศึกษา โดยเปิดร้านในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในนาม U·Store by SPVi ที่ศูนย์หนังสือ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เพื่อนําเทคโนโลยีของ Apple แนะนําให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พร้อมทั้งมีสินค้าราคา     พิเศษสําหรับการศึกษา และเปิดสาขาต่อมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ       ในปีเดียวกัน และได้ขยายสาขาร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนําอย่างต่อเนื่อง

See also  เลขคลิกชีวิต : ตัวเลขต้องห้าม! ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ | 20-02-60 | ข่าวเช้าสดใส | เลขมงคล+ความหมาย

     นอกจากร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนําแล้ว เรายังสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการเปิดห้องแล็บคอมพิวเตอร์ Apple ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน     พร้อมท้ังนำเสนอสร้างโครงการต่างๆ แก่สถาบันการศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ     (Smart Class Room) เป็นต้น

 

 ขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้วย Solution ต่างๆ     เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการพิมพ์ในปี 2000 เราได้รับแต่งต้ังเป็น Sole Distributor โดย บริษัท Electronics for Imaging (EFI) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา     โปรแกรมColor-proof XF เป็นโปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลาย สำหรับระบบการจัดการสี (Color Management System) อีกทั้ง บริษัท เอปสัน      (ประเทศไทย) ยังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจทระดับโปร (Pro Series) นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย 
     X-Rite ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นตัวแทนจําหน่าย โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Desktop Publishing)     ของ Adobe และ บริษัท Quark ซึ่งช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพิมพ์ และกราฟฟิค รวมทั้งยังมี     สินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง, Software และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Net-work) ท้ัง Mac, PC หรือ Unix ด้วย     

 

 การเติบโตของธุรกิจ     จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประกอบกับการเติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไอที     ซิตี้ จํากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บาท และมีการโอนธุรกิจ ทรัพย์สินและพนักงาน     ทั้งหมดจากบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจําหน่าย Apple ทั้งหมด มาที่บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์     เพื่อการขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

     

 

 ในปี 2556 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ        ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SPVi”

     

 

ปัจจุบัน นอกจาก SPVi จะมีร้านจำหน่ายสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ Mac, iPad, iPod, iPhone และ Accessories ต่างๆ ในนามร้าน iStudio        by SPVi, iBeat by SPVi, iShop และ U·Store by SPVi แล้ว ยังได้เปิดร้านค้าใหม่ในนาม Mobi และได้รับสิทธิในการบริหารร้าน AIS จาก บริษัท       แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ในการเปิดร้าน AIS Shop by partner รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ศูนย์บริการ จาก Smart Bar เป็น        iCenter เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ Apple Premium Service Provider

     

 

 นอกจากนั้น ยังได้ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ โดยการเปิดสาขา iSolution เพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกค้าได้ทดลองเทคโนโลยีต่างๆ ที่ SPVi จำหน่าย       ซึ่งไม่ใช่แค่สินค้า Apple เท่านั้น เช่น ระบบจัดการสี (Color Management System) ระบบฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ กับ File Server       ขององค์กร ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เป็นต้น

See also  ใจหายเหมือนกัน ผมใช้ DTAC มาเกือบ 13 ปี เพิ่งไปย้ายค่ายเบอร์เดิม จาก DTAC เปลี่ยนเป็น AIS มาครับ | เปลี่ยน เครือ ข่าย ais

[NEW] สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดโรงงานแห่งใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ | เบอร์ โทร เอ ไอ เอ ส สํา นักงาน ใหญ่ – Uptechitalia

Cookies Manager

We use Cookies to enhance user experience and your visit’s satisfaction to receive information and content by recognizing you expeditiously and make our website’s friendliness, simplify your browsing and enabling you to connect to social media. By continuing with this website, you accept Necessary Cookies which are necessary for the website to function. By clicking “I agree”, it is considered that you allow us to use all Cookies in line with our Cookies Policy


เติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? – 210 วัน เพียง 30 บาท


สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการเติมวัน ais หรือต้องการเติมวันวันทูคอลเราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเองเลยนะครับ แต่จะทำยังไงให้การเติมเงินวันทูคอลของเราจะคุ้มค่าที่สุด และการเพิ่มวันใช้งาน ais และซื้อวันทูคอลจะได้ผลลัพธ์มากที่สุด แนะนำให้เพื่อนๆ ลองทำตามคลิปวิดีโอเติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? 210 วัน เพียง 30 บาท ได้เลยครับ คุ้มสุดๆอย่างแน่นอน 🙂
📌 ติดตามสอนใช้แอนดรอยด์ Android
กดเลย : http://bit.ly/BenzSupakorn
⭐️ เพื่อน ๆ สงสัยตรงไหน ⭐️
สอบถามได้ที่ \”คอมเม้นท์\” ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ
==SPECIFICATIONS==
Version : Android
Video Editing : Adobe Premiere Pro
เติมวันais ซื้อวันวันทูคอล เติมวันวันทูคอล

See also  วิธียกเลิกการส่งข้อความใน Messenger | ยกเลิก calling post

☎ ติดต่องาน
[email protected]
ติดตามข่าวสาร และความรู้ทางด้านไอที ได้ที่!
ทริคดี ๆ ในโทรศัพท์ : http://bit.ly/ITPhone
ทริคดี ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ : http://bit.ly/ITComTH
แจกฟรี! ความรู้เพิ่มเติม
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Word : http://bit.ly/AMCWord
[ ทริกดีๆ ] Microsoft Excel : http://bit.ly/AMCExcel
[ ทริกดีๆ ] Powerpoint : http://bit.ly/AMCPowerpoint

เติมวัน ais,เติมวันวันทูคอล,เติมเงินวันทูคอล,เติมเงิน ais รายวัน,เงินแลกวัน ais,ซื้อวันเพิ่ม ais,เพิ่มวันใช้งาน ais,วิธีซื้อวัน ais,เติมซื้อวัน ais 180วัน,ซื้อวันทูคอล,เติมเงินวันทูคอลรายวัน,ais เติมวัน,ais 12callเติมวัน,วิธีเติมวัน ais,เติมวัน ais 2564,เติมวัน12call,เติมวันใช้งาน ais,แลกเงินเป็นวัน ais,เติมวัน,ซื้อวันais,เพิ่มวันais,ซื้อวันเพิ่มais,เพิ่มวันใช้งานais,วิธีซื้อวันais,เติมซื้อวันais180วัน,aisเติมวัน,ais12callเติมวัน,วิธีเติมวันais,เติมวันใช้งานais

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เติมวัน AIS ยังไงให้คุ้ม ? - 210 วัน เพียง 30 บาท

Ais วิธีสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย Ais สมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่า


✅แพ็คเกจโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย AIS ยกเว้นเวลา 16.00 น. 21.00 น.(ครั้งละไม่เกิน 60 น.)
✅ถ้าโทรเอิน/โทรนอกช่วงเวลา/โทรนอกเครือข่าย คิดนาทีละ 1 บาท
✅ราคา 9 บาทต่อ 1 วัน
✅สมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่า และก็สมัครได้ทั้งลูกค้าที่เป็นซิมระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน
✅สมัครได้ตลอดเรื่อยๆไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะ
ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ

โทรฟรี โทรฟรีในเครือข่ายais โทรฟรีทุกเครือข่าย

Ais วิธีสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย Ais สมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่า

รายเดือนซิม Ais เปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินง่ายๆด้วยมือถือ


เปลี่ยนซิมรายเดือนเป็นซิมเติมเงิน

รายเดือนซิม Ais เปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินง่ายๆด้วยมือถือ

เอไอเอส เบอร์โทร ประกันโรคร้าย


รับทำประกันทุกประเภท โทร 0858282833 ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง เงินออมดอกเบี้ยสูง ลดหย่อนภาษี? คุ้มครองชีวิต สุขภาพ โรคร้ายแรง เจ็บป่วยมีค่ารักษาและชดเชยรายวัน? โทร 0858282833
ไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
กรุงเทพประกันชีวิต
โฆษณาไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันภัย
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
ประกันชีวิต aia
ประกันภัย
บริษัทประกันภัย
ไทยประกันภัย
สมาคมประกันชีวิตไทย
aia ประกันชีวิต
ประกัน aia
ประกัน
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทไทยประกันชีวิต
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
ไทยประกัน
โฆษณาไทยประกันชีวิตล่าสุด
กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
aia ประกัน
ไทยประกันสุขภาพ
โฆษณาเมืองไทยประกันชีวิต
ไทย ประกันชีวิต ประกัน สุขภาพ
ตัวแทนประกันชีวิต
ประกันชีวิตไทยพาณิชย์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
สมัครงานเมืองไทยประกันชีวิต
สมัครงานไทยประกันชีวิต
ขายประกัน
ประกันชีวิต pantip
lmg ประกันภัย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต
ประกัน 3
การประกันชีวิต
ประกันกลุ่ม
เพลงไทยประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต สํานักงานใหญ่
การทําประกันชีวิต
ประกันชีวิต ประกัน สุขภาพ
ทําประกันชีวิต
เพลงโฆษณาไทยประกันชีวิต
บ.ไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกัน
ing ประกันชีวิต
ไทยประกันชีวิต โฆษณา
กรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัท aia
ประกัน lmg
ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต

เอไอเอส เบอร์โทร ประกันโรคร้าย

ใช้พ้อยเอไอเอสแลกเงิน ได้แล้วใช้แสกนจ่ายผ่านร้านถุงเงิน ประชารัฐ


ais ใช้พ้อยเอไอเอสแลกเป็นเงิน พ้อยaisแลกเป็นเงิน วิธีใช้พ้อยเอไอเอสแลกเป็นเงิน
วิธีใช้พ้อยเอไอเอสแลกเป็นเงิน ใช้จ่ายผ่านการแสกนกับร้านถุงเงินประชารัฐได้แล้ว

ใช้พ้อยเอไอเอสแลกเงิน ได้แล้วใช้แสกนจ่ายผ่านร้านถุงเงิน ประชารัฐ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGame

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เบอร์ โทร เอ ไอ เอ ส สํา นักงาน ใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.