Home » [Update] AIS ร่วมกับ ทส. ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ | ศู น ais – Uptechitalia

[Update] AIS ร่วมกับ ทส. ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ | ศู น ais – Uptechitalia

ศู น ais: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เอไอเอส (AIS) ผนึก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ เดินหน้าชวนคนไทย ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธี พร้อมขยายจุดรับทิ้งทั่วประเทศ…

highlights

  • ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
  • ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

AIS

ร่วมกับ

ทส

. ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้

E

Waste

” สู่วาระแห่งชาติ

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์

โดยมี รมว.ทส. เป็นประธานมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

AIS

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่าย ทส. ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E–Waste“ เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ สายชาร์จ, แบตเตอรี่, หูฟัง, พาวเวอร์แบงก์ และนำไปจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรายได้จากการรีไซเคิล จะนำไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป โดยปัจจุบันปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในประเทศมีมากกว่า 400,000 ตันต่อปี แต่มีการเก็บรวบรวม และนำไปจัดการอย่างถูกต้องเพียง 500 ตัน ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ตามบ้านเรือน ขายเป็นสินค้ามือสอง ขายให้รถเร่/ซาเล้ง

AIS

นอกจากนี้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2557 มีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปริมาณประมาณ 900 ตัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ปริมาณนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่า 50,000 ตัน

ทั้งนี้ ยังมีการตรวจพบโรงงานและสถานประกอบกิจการถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการรวบรวมและนำไปจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยกระดับภารกิจ คนไทยไร้

E

Waste

สู่วาระแห่งชาติ

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า วันนี้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสาร และ ICT นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วทั้งโลก

โดยมีตัวเลขจาก The global E–Waste 2020 by the United Nation University and the United Nations Institute for Training and Research, the International Telecommunication Union and the International Solid Waste Association

ที่รายงานเมื่อปี 2562 ว่า ทั่วโลกมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึง 53.6 ล้านเมตริกตัน และมีการใช้งานต่อคนถึงคนละ 7.3 กิโลกรัม ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้รับการ recycle อย่าง ถูกวิธี เพียง 17.4% หรือ
คิดเป็น 9.3 ล้านเมตริกตันเท่านั้น ในขณะที่ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน

AISโดยกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

(E-Waste) อยู่ที่ 400,000 ตัน
นี่คือสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญ และบริหารจัดการร่วมกันก่อนจะสายเกินไป

โดยกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณ(E-Waste) อยู่ที่ 400,000 ตันนี่คือสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญ และบริหารจัดการร่วมกันก่อนจะสายเกินไป

ดังนั้นในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ พร้อมร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาขยะทุกประเภท รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่นับได้ว่าเป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องมีการคัดแยก และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ที่ผ่านมาเราจึงอาสาเข้ามาเป็นศูนย์กลางและจัดทำโครงการ “คนไทยไร้ E–Waste“ ขึ้น

AIS

โดยมีเป้าหมายในการปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เข้าใจและตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการกำจัด โดยจัดทำถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)

ซึ่งประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ, หูฟัง มาทิ้ง ได้ ณ จุดบริการของ เอไอเอส และจุดบริการของภาคีเครือข่ายซึ่งปัจจุบันมีแล้วมากกว่า 2,300 จุดทั่วประเทศ จากนั้นส่งต่อไปทำลายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของ Zero Landfill

โดยล่าสุด ได้รับเกียรติจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุน ร่วมเป็นอีก 1 ภาคีเครือข่ายหลัก ยกระดับภารกิจ คนไทยไร้ E-Waste สู่วาระแห่งชาติ ในการขยายจุดรับทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) พร้อมร่วมบูรณาการส่งต่อองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกคนไทย

AIS

ผ่านการทำงานของ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. ที่จะเป็นตัวแทนหลักที่เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโทษภัยของขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste), ให้ข้อมูลการจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในชุมชนอย่างยั่งยืน

ซึ่ง เอไอเอส ต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกลุ่ม ทสม. ที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และร่วมสนับสนุนอย่างดี โดยยืนยันว่า เราจะร่วมเป็นอีก 1 พลังสานต่อภารกิจของกระทรวงฯ ในการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมของบ้านเราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานเราในอนาคตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

AIS

ปัจจุบันโครงการ “คนไทยไร้ E–Waste“ สามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนกว่า 6.3 ตัน โดยทางเอไอเอส ได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่เก็บรวบรวมได้จากจุดรับทิ้ง นำส่งให้กับ บริษัท เทส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill (การจัดการขยะทำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดมูลค่าได้อีกครั้ง) ต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ewastethailand.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

[NEW] �Ҥ���Ͷ�� �Ҥ����Ѿ����Ͷ�� �ҡ�ٹ���ҧ� ����� �Ҥҡ�ҧ��Ͷ�� | ศู น ais – Uptechitalia

������ :


โปรมือถือโคตรคุ้ม | สเปคแรง ถ่ายรูปสวย เล่นเกมลื่นๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 899 บาท!!


bellvittawut โปโมชั่นมือถือ โปรมือถือโคตรคุ้ม
ข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นตามลิ๊งด้านล่างเลยครับ
Huawei Y6s https://bit.ly/2Hejop3
Huawei Y9s https://bit.ly/31NzdwA
Huawei Nova 5T https://bit.ly/2SyFnwa
Vivo S1 Pro https://bit.ly/2OJFP9W
Vivo V17 Pro https://bit.ly/2w2P3Y6
ติดตามพวกผมได้ที่
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
ติดต่องานรีวิวหรือโฆษณา
http://nav.cx/oOH1Q6T
ติดตามช่องอื่นๆ
UNFOX English เรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เอาไปใช้ ไม่ใช่แค่สอบแกรมม่า https://www.youtube.com/channel/UCXq4A4gk2JDBzgPNMFvxe7A
LACTA ช่อง Vlog ไลฟ์สไตล์ของยูทูเบอร์ สนใจเรื่องวีดีโอ และหาความรู้ใหม่ๆ https://www.youtube.com/channel/UC5NOL8FrR97as7ZS_QdtMNg

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

โปรมือถือโคตรคุ้ม | สเปคแรง ถ่ายรูปสวย เล่นเกมลื่นๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 899 บาท!!

เตรียมความพร้อม และขั้นตอนก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ


“AIS 5G ห่วงใย และอยากให้ทุกคนอุ่นใจไปกับเรา”
เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด19
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://m.ais.co.th/aWHLqm2uM
AIS5G
เชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย
อุ่นใจห่างไกลโควิด19

เตรียมความพร้อม และขั้นตอนก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง บางซื่อ

ซิม AIS เสียไม่มีสัญญาณศูนย์ก็ปิดติดต่อขอซิมใหม่เบอร์เดิมอย่างไรดี?


ให้ฝากเบอร์สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆถ่ายรูปส่งไปให้เขาเลย
หากใครมีปัญหาซิม AIS พัง ไม่มีสัญญาณ ซิมเก่า ซิมไม่เป็น 5g สามารถติดต่อ call centerเพื่อขอรับซิมใหม่เบอร์เดิมได้ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เชิญรับชมคลิปได้เลยครับประสบการณ์ตรงจากผมเอง
นี่คือลิงค์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ AIS ตามที่บอกในคลิป https://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=aiscallcenter
ตัวนี้คืออีเมลหากต้องการส่งเอกสารไปขอซิมติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ AIS
[email protected]
หรือโทร 1175 ครับ

ซิม AIS เสียไม่มีสัญญาณศูนย์ก็ปิดติดต่อขอซิมใหม่เบอร์เดิมอย่างไรดี?

รายเดือนซิม Ais เปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินง่ายๆด้วยมือถือ


เปลี่ยนซิมรายเดือนเป็นซิมเติมเงิน

รายเดือนซิม Ais เปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินง่ายๆด้วยมือถือ

อัพเดต โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือน ais fixxy 10Mbps.และ 20Mbps.ปี2021 รีวิว รายละเอียด พร้อมวิธีสมัคร


Fixxy โปรรายเดือนยอดนิยมจากAIS
วิธีสมัคร
เปิดเบอร์ใหม่ ซิมฟรี ส่งฟรี
เปลี่ยนเติมเงิน เป็นรายเดือน ใช้งานได้ทันที
ย้ายค่ายมา AIS
เต้บริการให้ฟรีทุกรายการ ไม่ต้องเดินทางไปศูนย์
โปรโมชั่นเป็นรายเดือนระบบจ่ายบิล ใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับ
ราคา 349 =10Mbps โทรนอกเครือข่าย 50 นาที
ราคา 399 =10Mbps โทรนอกเครือข่าย 200 นาที
ราคา 449 =20Mbps โทรนอกเครือข่าย นาที (แนะนำ)
ราคา 499 =20Mbps โทรนอกเครือข่าย 300 นาที
ทุกโปร เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรี ais ตลอด 24 ชม ครั้งละไม่เกิน 30 นาที
+WiFi ไม่อั้น
ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป
❤️ตอนนี้ LINEหลักเพื่อนเต็ม
สนใจแอดไลน์ ไอดี taeais6395
หรือกด 👉 https://line.me/ti/p/GXX8z3zmyY
เต้ยินดีให้บริการครับ
ยินดีให้บริการครับ

อัพเดต โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือน ais fixxy 10Mbps.และ 20Mbps.ปี2021 รีวิว รายละเอียด พร้อมวิธีสมัคร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Game

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ศู น ais

See also  Multi-Agent Hide and Seek | โหลด ais play

Leave a Reply

Your email address will not be published.